泰国佛诞节活动(泰国佛诞节仪式及详细介绍)

วันวิสาขบูชา  佛诞节

ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

 佛历六月十五

今年佛诞节为5月29日

    ความหมาย คำว่า “วิสาขบูชา” หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ วิสาขบูชา ย่อมาจาก ” วิสาขปุรณมีบูชา ” แปลว่า ” การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ” ถ้าปีใดมีอธิกมาส  คือ มีเดือน ๘ สองหน ก็เลื่อนไปเป็นกลางเดือน ๗

      “วิสาขบูชา”这一词的意思是在六月的月圆之日供奉佛祖,”วิสาขบู-ชา”略自” วิสาขปุรณมีบูชา “,意思是在阴历六月供奉佛祖。如果哪一年里出现闰月,也就是如果有两个八月,就提前到七月中旬。

泰国佛诞节活动(泰国佛诞节仪式及详细介绍)

      วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ ได้ปรินิพพาน คือ ดับ เกิดขึ้นตรงกันทั้ง ๓ คราว คือ

      佛诞节是佛教极其重要的一天,因为这一天同是佛陀诞生,悟道,涅槃的日子,分别对应以下三个时期:

     ๑. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติที่พระราชอุทยานลุมพินีวัน ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ เมื่อเช้าวันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี

     1. 悉达多太子在迦毗罗卫国城和天臂城之间的蓝毗尼皇家公园出生时,正值佛历前80年,狗年阴历六月十五星期五早晨。

      ๒. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระชนมายุ ๓๕ พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเช้ามืดวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีระกา ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี หลังจากออกผนวชได้ ๖ ปี ปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหารของอินเดีย

     2.悉达多太子35岁在尼兰河畔菩提树下悟道时,正值佛历前45年,也就是悉达多太子剃度出家六年后,鸡年阴历六月十五星期三的早晨。现如今这个悉达多太子曾经悟道的地方被称为菩提伽耶,是印度比哈尔邦伽耶城的一个区。

     ๓. หลังจากตรัสรู้แล้ว ได้ประกาศพระศาสนา และโปรด เวไนย สัตว์ ๔๕ ปี พระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา ก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเส็ง ณ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ (ปัจจุบันอยู่ใน แคว้นอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย)

        3.悟道后,悉达多太子在45年里普度众生, 80岁在拘尸那罗城的马拉区(今印度北方邦哥达拉克浦县地区)涅槃时,正值蛇年阴历六月十五,星期二。

        นับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ ยิ่ง ที่เหตุการณ์ทั้ง ๓ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี บังเอิญเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน ๖ ดังนั้นเมื่อถึงวันสำคัญ เช่นนี้ ชาวพุทธทั้งคฤหัสถ์ และบรรพชิต ได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาพระพุทธองค์เป็นการพิเศษ เพื่อน้อม รำลึก ถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ ของพระองค์ท่านผู้เป็นดวงประทีป ของโลก

       这可以说得上是件十分奇妙的事了,有关佛陀生平的三个重要事件虽相隔几十年,但却很巧妙地都发生在六月的月圆之日。因此,每到这一重要日子,只要是佛教徒,不管是俗人还是出家人都会不约而同地去参加供奉佛祖的仪式,为了缅怀世界之光佛祖的仁慈,也为了怀念佛祖的智慧和圣洁。

กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในวันวิสาขบูชา

佛诞节期间佛教徒应进行的活动

泰国佛诞节活动(泰国佛诞节仪式及详细介绍)

    สำหรับในประเทศไทย นอกจากพุทธศาสนิกชนจะเข้าวัดบำเพ็ญบุญกุศลถือศีลฟังธรรมแล้ว ยังนิยมปล่อยนกปล่อยปลา และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในตอนค่ำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาด้วย

      在泰国,佛教徒除了会去寺庙做功德行善,恪守戒律,听佛理之外,还喜欢在佛诞节放生,在晚上为敬献香烛、鲜花等围绕佛殿进行巡烛仪式。

  วันวิสาขบูชา พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมทำบุญตักบาตรในตอนเช้า และตลอดวันจะมีการบำเพ็ญบุญกุศลความดีอื่น ๆ เช่น ตั้งใจรักษาศีล 5 ศีล 8 งดเว้นการทำบาปทั้งปวง ทำบุญถวายสังฆทาน ให้อิสระทาน (ปล่อยนกปล่อยปลา) ฟังพระธรรมเทศนา และไปเวียนเทียนรอบโบสถ์ในเวลาเย็น

     佛诞节那天,泰国佛教徒喜欢在早晨施斋,接下来的一整天也会进行其他做功德行善的活动。如,恪守戒律,不做一切有罪孽的事,布施,放生,听佛法,在晚上围绕佛殿进行巡烛仪式。

     โดยก่อนทำการเวียนเทียนพุทธศาสนิกชนควรร่วมกันกล่าวคำสวดมนต์และคำบูชาในวันวิสาขบูชา โดยปกติตามวัดต่าง ๆ จะจัดให้มีการทำวัตรสวดมนต์ก่อนทำการเวียนเทียน ซึ่งส่วนใหญ่นิยมทำการเวียนเทียนอย่างเป็นทางการ (โดยมีพระภิกษุสงฆ์นำเวียนเทียน) ในเวลาประมาณ 20 นาฬิกา โดยบทสวดมนต์ที่พระสงฆ์นิยมสวดในวันวิสาขบูชาก่อนทำการเวียนเทียนนิยมสวด (ทั้งบาลีและคำแปล)

     巡烛之前,佛教徒要一起诵经(僧人念的经文包括巴利语版和译文版的),念供奉词。一般说来,各个寺庙都会先诵经,然后在大概晚上八点进行正式的巡烛仪式(由僧人手持蜡烛)。

    จากนั้นจุดธูปเทียนและถือดอกไม้เป็นเครื่องสักการบูชาในมือ แล้วเดินเวียนรอบปูชนียสถาน 3 รอบ โดยขณะที่เดินนั้นพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดมนต์

     诵经完成后是点烛,手持鲜花作为贡品,然后绕神坛,庙宇等3圈。绕的时候,应保持心神宁静,同时诵经。

泰国佛诞节活动(泰国佛诞节仪式及详细介绍)

กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ปฏิบัติในวันวิสาขบูชา

清迈佛教徒佛诞节活动

       นอกจากกิจกรรมดังกล่าวมาแล้ว  พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ยังมีประเพณีเฉพาะอีกประเพณีหนึ่ง คือ ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพในยามค่ำของวันวิสาขบูชา

       除了进行上面所提到的活动之外,清迈佛佛诞节还会有个特别的习俗,那就是,在佛诞节那天晚上登素贴山。

 词汇拓展:

อธิกมาส    闰月

คฤหัสถ์    俗人,在家人

บรรพชิต    出家人,修行者

ประเสริฐ    高尚,卓越,卓绝,杰出

ผันแปร    真理,演化,演变

注:小编非专业翻译,如有错误,欢迎指正

让我们一起进步!

声明:本文由泰国万里学园编辑整理,转载请注明出处。

素材来源:网络

实习编辑:M2 


内容来源:微信公众号
作者:泰国万里学园
原文标题:【每周日趣泰国】佛诞节马上就要到了,关于这个节日你知道多少?
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/ZkVKS05-sHxFLjtSJ2bpXQ

免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。

本文来自网络,若有侵权,请联系删除,作者:泰国小宇,如若转载,请注明出处:https://www.taiguogonglue.com/1313.html

泰国通微信
泰国通微信
分享本页
返回顶部